Akademik Faaliyetler

A. Ulusal ve Uluslararası İndekslerde Taranan Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

 

 1. Eren, M., Özkılbaç, S. (2020) “Türkiye’de Genç İşsizliği ile Suç Düzeyi Arasındaki İlişki: Düzey 1 Bölgeleri Üzerine Bir Uygulama” Global Journal of Economics and Business Studies, 9(17), 13-20.
 1. Bozma, G., Başar, S., Eren, M. (2019) "Investigating Validation of Armey Curve Hypothesis for G7 Countries using ARDL Model." Doğuş Üniversitesi Dergisi 20.1, 49-59.
 1. Bozma, G., Eren,M, Başar, S. (2018) "Gelir Dağılımı Eşitsizliği Ve Yaşam Beklentisi İlişkisi: Wılkınson Hipotezi." Ataturk University Journal Of Economics & Administrative Sciences 32.3.
 1. Eren, M., Eren, M., Başar, S. (2017) “Measuring of Human Development through the Output-Oriented Super Efficiency VRS Dea Model Without Inputs”, Serbian Journal of Management, 12(2), 255-280.
 1. Aksu, H., Başar, S., Eren, M., Bozma, G. (2017) “Döviz Kurunun Dış Ticaret Dengesi Üzerindeki Asimetrik Etkisi: Türkiye Örneği”, Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences, 31(3).
 1. Eren, M., Başar, S. (2016) “Effects of Credit Default Swaps (CDS) On BIST-100 Index”, Ecoforum Journal, Vol. 5, pp. 123-129.
 1. Eren, M., Başar, S. (2016) “Makroekonomik Faktörler ve Kredi Temerrüt Takaslarının Bıst-100 Endeksi Üzerindeki Etkisi” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30, 3 567-589

B. Ulusal ve Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler 

 1. Eren, M., Künü, S. (2018) “Yolsuzluk ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: E7 Ülkeleri için Bir Uygulama” Iğdır International Conference On Multidisciplinary Studies, Iğdır.
 1. Künü, S., Eren, M. (2018) “Türkiye’de Terörist Faaliyetler ve Uluslararası Turizm Talebi” Iğdır International Conference On Multidisciplinary Studies, Iğdır.
 1. Özkılbaç, S., Eren, M. (2018) “Genç İşsizlik, Suç İlişkisi: Türkiye Örneği” Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt.
 1. Künü, S., Eren, M. (2018) “Türkiye’de Yoksulluk İntihar İlişkileri” Uluslararası Kültür Bilim Kongresi, Ankara.
 1. Başar, S., Eren, M. (2017) “The Impact of Institutional Factors on Growth: The Case of Fragile Five Economies” 2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives, Isparta.
 1. Başar, S., Eren, M. (2017) “Corruptıon Perceptıon And Economıc Growth” 2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives, Isparta
 1. Başar, S., Eren, M. (2017) “Alt ve Üst Orta Gelirli Ekonomilerde Kurumsal Faktörlerin Büyüme Üzerindeki Etkisi” Türkiye Ekonomi Kurumu 19. Ulusal İktisat Sempozyumu, Muğla.
 1. Başar, S., Eren, M., Bozma, G. (2016) “Bireysel Emeklilik Tasarruf Oranı ve Cari Açık Arasındaki İlişkiler: OECD Ülkeleri üzerine bir Uygulama”, Avrasya Ekonomileri Konferansı, Macaristan.
 1. Aksu, H., Başar, S., Eren, M. ve Bozma, G. (2016) “Döviz Kurunun Dış Ticaret Dengesi üzerindeki Asimetrik Etkisi: Türkiye Örneği”, Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Erzurum.
 1. Başar, S., Eren, M., Bozma, G. (2016) “Türkiye’de Kamu Harcamalarının Optimum Düzeyi Ne Olmalıdır?”, UEK-TEK Kongresi, Muğla.
 1. Başar, S., Eren, M., Eren. M (2015) “Ülkelerin İnsani Gelişmişlik Endeksi Değişkenlerine Göre Etkinliklerinin İncelenmesi”, International Conference on Eurasian Economies, Kazan, Rusya.
 1. Gezen, M., Eren, M. (2015) “ Investıgation by the Grey Forecastıng Method of the Effect on Savings of Private Retirement System”, XVIth Internatıonal Symposıum on Econometrıcs, Operatıons Research and Statıstıcs, May 07-12, 2015 Trakya University.

 

 

​​C. Yazılan Ulusal / Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler

 1. KÜNÜ, Serkan., EREN, Murat. (2020). Poverty, Suicide, Crime and Migration in The Context of Turkey Economics. Selected Issues on Current International Economics and Macroeconomics (177-185). UK: Cambridge Scholars Publishing.
 1. EREN, Murat. (2020). Sağlık Ekonomisinin Tanımı ve Gelişimi. Sağlık Ekonomisi (24-53). Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 1. EREN, Murat. (2020). Sağlık Hizmetleri Finansmanı ve Başlıca Finansman Yöntemleri. Sağlık Ekonomisi (72-103). Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları
 1. EREN, Murat. (2020). Sürdürülebilir Kalkınma ve Sağlık. Sağlık Ekonomisi (122-145). Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları
 1. Eren, M. (2018) Institutional Economics. Selected Studies on Economics and Finance (57-69). UK: Cambridge Scholars Publishing.